Bàn mổ tử thi

Bàn mổ tử thi LM-10

Giá: Liên hệ

Bàn mổ phẫu tích LM-8

Giá: Liên hệ

Bàn mổ tử thi LM-4

Giá: Liên hệ

Bàn mổ tử thi LM-1

Giá: Liên hệ