Đầu đọc vi mạch hấp thụ

 Chi tiết tham khảo: https://www.biotek.com/products/detection/