Hệ thống bảo quản mẫu bằng Nitơ lỏng (Mỹ)

 Chi tiết tham khảo: https://www.thermofisher.com/search/results?query=Thermo%20Scientific%20Cryopreservation%20product&focusarea=Search%20All

Không có sản phẩm nào trong mục này