Tủ bảo quản mẫu Nitơ lỏng bằng nhôm có điều khiển nhiệt độ