Bình bảo quản mẫu Nitơ lỏng chuyên dụng dùng để vận chuyển