Phụ kiện cho tủ an toàn sinh học loại A2 class II

 Chi tiết tham khảo: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/1911313?SID=srch-srp-1911313