Máy đọc phiến đa năng Hấp thụ/Huỳnh quang/Phát quang lai kính lọc và cách tử