Máy đọc phiến đa năng Hấp thụ/Huỳnh quang/Phát quang trên cơ sở cách tử