Bình bảo quản mẫu Nitơ lỏng bằng nhôm chứa hộp mẫu