Đầu đọc tế bào đa chế độ

 Chi tiết tham khảo: https://www.biotek.com/products/imaging-microscopy/