Hệ thống

 

Chi tiết tham khảo: https://www.3dhistech.com/systems

SlideDriver

Giá: Liên hệ

MacroStation

Giá: Liên hệ

TMA Master II

Giá: Liên hệ

TMA Grand Master

Giá: Liên hệ

Pannoramic Confocal

Giá: Liên hệ

Pannoramic DESK II DW

Giá: Liên hệ

Pannoramic MIDI II

Giá: Liên hệ

Pannoramic SCAN II

Giá: Liên hệ

Pannoramic 250 Flash III

Giá: Liên hệ

Pannoramic 1000

Giá: Liên hệ