Tủ an toàn sinh học loại B2, Class II

 Chi tiết tham khảo: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/1310TS1?SID=srch-srp-1310TS1