Kệ lưu trữ tử thi

 

 

Mopec cung cấp nhiều lựa chọn lưu trữ tử thi. Các loại kệ đa dạng, từ kệ cố định dành cho phương thức lưu trữ tử thi số lượng lớn một cách tiết kiệm và hiệu quả đến kệ di động để giảm số lần chuyển tử thi. Kệ lưu trữ Mopec được thiết kế và phát triển theo nhu cầu của bạn và có thể được mở rộng trong quá trình phát triển tại tương lai.

 

Chi tiết tham khảo: Cadaver Storage Racks | Mopec