OsmoTECH Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

 Chi tiết xem tại: https://www.aicompanies.com/product/osmotech-single-sample-micro-osmometer/